გამომცემლობა

დავით ჯალაღონია - ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტებით
ფასი: 20 ლარი

სახელმძღვანელო შემუშავებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებისა და ქვეყნის შიგნით მისი მარეგულირებელი ნორმატიული აქტების გათვალისწინებით. ავტორის მიერ გამოკვეთილია ბუღალტრული აღრიცხვის შესწავლის საგანი და ობიექტი. წიგნში ბუღალტრული აღრიცხვის თეორიაზე დაყრდნობით, პრაქტიკულ მაგალითზე შედგენილია ფინანსური ანგარიშგების ყველა დოკუმენტი. სახელმძღვანელო ერთნაირად მნიშვნელოვანია, როგორც სტუდენტებისათვის, ასევე ბუღალტრული აღრიცხვის საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის.

 

რედაქტორი: ეკონომიკის დოქტორი, კახაბერ ერაძე - საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურა და ინტეგრირებული ტარიფი ფასი: 70 ლარი

სახელმძღვანელო ეყრდნობა საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის უახლეს ვერსიას. მასში შეტანილია ეროვნული სასაქონლო ბაზრისათვის დამახასიათებელი სასაქონლო სახეობები, ასევე დაზუსტებულია ზოგიერთი სასაქონლო პოზიციის დასახელება, გათვალისწინებულია მსოფლიო საბაჟო
ორგანიზაციის ჰარმონიზებული სისტემის კომიტეტის გადაწყვეტილებით დამატებული ზოგიერთი სასაქონლო შესწორებები.
გამოცემას თან ერთვის ინტეგრირებული ტარიფის ელექტრონული ვერსია, რაც საგარეო ვაჭრობის სუბიექტებს გაუადვილებს ინფორმაციის მოძიების საგარეო ვაჭრობის სფეროში მოქმედი სატარიფო და არასატარიფო მექანიზმების შესახებ.

 

ლევან ბოცვაძე, კახაბერ ერაძე, ვლადიმერ ბოცვაძე - ლოგისტიკური მენეჯმენტი და მოდელირება
ფასი: 65 ლარი

წიგნი მოიცავს საგანთან დაკავშირებულ ყველა საკვანძო საკითხს, მასში განხილულია თანამედროვე ბიზნესში ლოგისტიკური მენეჯმენტის როლი და შინაარსი, საბაზრო ურთიერთობებთან დაკავშირებით ფირმებში ლოგისტიკური მენეჯმენტის პრობლემები, ასევე ლოგისტიკის ფუნქციონალური სფეროების განხილვა და ა.შ სახელმძღვანელო განკუთვნილია საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბიზნესისა და ინჟინერიის მიმართულებების სტუდენტების,
მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და პროფესორ-მასწავლებლებისათვის, მენეჯერებისა და მეწარმეებისათვის, მეცნიერ-მუშაკებისა და ლოგისტიკური მენეჯმენტით დაინტერესებული პირებისათვის.

 

მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ ტატიანა წილოსანის რედაქციით - Microsoft Internet
ფასი: 7 ლარი 

MS Internet – ის სახელმძღვანელო განკუთვნილია პროფესიული და აკადემიური უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის, აგრეთვე სასერთიფიკატო პროგრამების მსმენელებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების შესწავლით დაინტერესებული ნებისმიერი პირისათვის.

 

 

მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ ტატიანა წილოსანის რედაქციით -Microsoft Word
ფასი: 7 ლარი

MS Word - ის სახელმძღვანელო განკუთვნილია პროფესიული და აკადემიური უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის, აგრეთვე სასერთიფიკატო პროგრამების მსმენელებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების შესწავლით დაინტერესებული ნებისმიერი პირისათვის.

 

 

მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ ტატიანა წილოსანის და გიული გუნავას რედაქციით - Microsoft PowerPoint
ფასი: 7 ლარი 

MS PowerPoint - ის სახელმძღვანელო განკუთვნილია პროფესიული და აკადემიური უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის, აგრეთვე სასერთიფიკატო პროგრამების მსმენელებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების შესწავლით დაინტერესებული ნებისმიერი პირისათვის.

 

 

მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ ტატიანა წილოსანის, ნანა ოდიშელიძის, ციური ქოროღლიშვილის რედაქციით - Microsoft Excel
ფასი: 20 ლარი

MS Excel - ის სახელმძღვანელო განკუთვნილია პროფესიული და აკადემიური უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის, აგრეთვე სასერთიფიკატო პროგრამების მსმენელებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების შესწავლით დაინტერესებული ნებისმიერი პირისათვის.

 

  

ტიტე ბოლქვაძე, კახაბერ ერაძე, პაატა ცაგარეიშვილი, ტატიანა წილოსანი - პროფესიული კომპიუტერული პროგრამები ASYCUDA
მხოლოდ SBA-ს სტუდენტებისათვის


სახელმძღვანელო ეხება საბაჟო მონაცემთა ავტომატიზირებული სისტემის „ASYCUDA WORLD”- ის მუშაობის წესებს. კურსის დიდი ნაწილი პრაქტიკულია, რაც სტუდენტის მიერ შესაბამისი უნარების გამომუშავებას ისახავს მიზნად, რის შედეგადაც სტუდენტი შეძლებს სისტემაში სასაქონლო დეკლარაციების შევსებას ყველა სასაქონლო ოპერაციისათვის, აგრეთვე აღრიცხვის მოწმობაზე მუშაობას ტრანზიტის მოდულში, უკვე მზა დოკუმენტში ცვლილებების შეტანას და მის ბეჭდვას.

 

საქართველოს ბიზნესის აკადემია -SBA - გლობალური ბიზნეს ეთიკა
მხოლოდ SBA-ს სტუდენტებისათვის

სახელმძღვანელოში განხილულია ბიზნესის გარემოში მოღვაწე ხალხის ქცევის ნორმები.

 

 

 

  

საქართველოს ბიზნესის აკადემია -SBA - ბიზნეს გეგმა
მხოლოდ SBA-ს სტუდენტებისათვის

ბიზნეს-გეგმის შედგენის მეთოდოლოგიის პრაქტიკული სახელმძღვანელო ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის     

 

 

 

ღონისძიებები

საქართველოს ბიზნესის აკადემიის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამას     ა კ რ ე დ ი ტ ა ც ი ა მიენიჭა!

 

მთავარი მენიუ

აკადემიური კალენდარი

onlain sistema