მობილობა საქართველოს ბიზნესის აკადემია- SBA-ში!

მობილობა საქართველოს ბიზნესის აკადემია- SBA-ში!

საქართველოს ბიზნესის აკადემია – SBA აცხადებს მობილობის წესით სტუდენტთა მიღებას ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამაზე
პირველი ეტაპი
სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა:
2017 წლის 25 ივლისის 12:00 საათიდან 17 აგვისტოს 18:00 სთ-მდე;
სტუდენტთა მიერ მობილობის საფასურის გადახდის ვადა:
2017 წლის 25 ივლისის 12:00 საათიდან 17 აგვისტოს 18:00 სთ-მდე;
ელექტრონულ პორტალზე მობილობის შედეგების გამოქვეყნების ვადა:
2017 წლის 23 აგვისტო.

მეორე ეტაპი
მობილობის პროცესში მონაწილე პირებისათვის დოკუმენტების წარმოდგენის ვადა:
2017 წლის 23-29 აგვისტოს ჩათვლით
წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:
ა) სტუდენტის ჩარიცხვის შესახებ ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის დამოწმებული ასლი;
ბ) ცნობა საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში უკვე ათვისებული ან აღიარებული კრედიტების შესახებ;
გ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
2. აღიარებული კრედიტების რაოდენობის თაობაზე მობილობის მსურველი პირის მიერ წერილობითი განცხადებით დადასტურების (თანხმობა/უარი) ვადა
2017 წლის 5 სექტემბრის ჩათვლით
მესამე ეტაპი
მობილობის წესით ჩარიცხული პირების შესახებ რექტორის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადა
2017 წლის 1 ოქტომბრამდე;
მეოთხე ეტაპი
აკადემიური და ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადა:
2017 წლის 3 ოქტომბრამდე.

კომენტარები

კომენტარი