ბიბლიოთეკა Home »

ბიბლიოთეკა წარმოადგენს დაწესებულების სამეცნიერო სტრუქტურულ ერთეულს, რომლის მიზანია სტუდენტების და პერსონალის უზრუნველყოფა სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურით, პერიოდული გამოცემებით და ელექტრონული გამოცემებით, აგრეთვე სასწავლო ფილმებით და სხვა სასწავლო მეთოდური მასალებით.

საბიბლიოთეკო საქმეს წარმართავს ბიბლიოთეკის გამგე მაია მელაშვილი

ტელ: 032 240 34 40 (შიდა ნომერი 104) 

მუშაობის საათები:  ორშაბათი- შაბათი 10:00- 19:00