დაინტერესებულ მხარეთა კმაყოფილების კვლევა Home »

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიული სტუდენტების კმაყოფილების კვლევა

დამსაქმებელთა კმაყოფილების კვლევა

კურსთამთავრებულთა გამოკითხვა

პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელებაში ჩართული პრაქტიკის ობიექტების გამოკითხვა


პროგრამის განმახორციელებელი პირის თვითშეფასება (სასერტიფიკატო)

მომსახურების ხარისხის შეფასება და მსმენელთა კმაყოფილების კვლევა (სასერტიფიკატო)