მისია Home »

SBA განვითარებაზე ორიენტირებული დაწესებულებაა, რომელიც ზრუნავს  სამეწარმეო, ასევე შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი ცოდნით და  უნარებით აღჭურვილი პროფესიონალების განათლებაზე და უწყვეტ პროფესიულ განვითარებაზე, რისთვისაც უზრუნველყოფს  მთელი სიცოცხლის მანძილზე განათლების ფორმალური და არაფორმალური გზით მიღების შესაძლებლობას.

აკადემიაში მიმდინარე სასწავლო პროცესი ორიენტირებულია არა მხოლოდ დარგობრივი, არამედ მთელის სიცოცხლის მანძილზე სწავლის საკვანძო კომპეტენციების გამომუშავებაზე, როგორც საკვალიფიკაციო პროგრამების, ისე კურიკულუმის მიღმა აქტივობების განხორციელების გზით, რაც ხელს უწყობს შრომის ბაზარზე კურსდამთავრებულის კონკურენტუნარიანობას, პიროვნულ განვითარებას და მის საზოგადოების აქტიურ წევრად ჩამოყალიბებას.

ფართო სპექტრის, შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე ორიენტირებული პროფესიული და მომზადებისა და გადამზადების მოკლევადიანი პროგრამების შეთავაზების, სასიამოვნო და კეთილგანწყობილი სასწავლო გარემოს და სერვისების უზრუნველყოფის, სწავლების დაგეგმვასა და განხორციელებაში აკადემიის საზოგადოების ჩართულობის, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთათვის სწავლის შედეგების მიღწევის ალტერნატიული შესაძლებლობების უზრუნველყოფისა და სწავლების ინტერნაციონალიზაციის გზით, აკადემია ხელს უწყობს სტუდენტთა პროფესიონალურ და პიროვნულ ტრანსფორმაციას, იმის გააზრებას თუ როგორ შეუძლიათ ეროვნულ და ევროპულ ღირებულებებზე დაყრდნობით, კრეატიულად მიუდგნენ საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზებას და ამ გზით სარგებელი მოუტანონ ქართულ და საერთაშორისო საზოგადოებას.