პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის პირობები Home »

  1. პირს, ზოგადი განათლების საბაზო საფეხურის დაძლევის და პროფესიის სპეციფიკიდან გამომდინარე, პროფესიული სტანდარტით, არსებობის შემთხვევაში– მოდულური პროგრამით გათვალისწინებული დამატებითი მოთხოვნების დაკმაყოფილების საფუძველზე უფლება აქვს, ჩაირიცხოს აკადემიის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე;
  2. აპლიკანტთა ზოგადი დონის განსაზღვრის მიზნით, აკადემია ატარებს აპლიკანტთა მისაღებ ტესტირებას;
  3. ტესტირების შედეგი არ წარმოადგენს პირის ჩარიცხვის წინაპირობას ან საფუძველს;
  4. აპლიკანტი, რომელიც წარმოადგენს 5 წლის ვადაში ერთიანი ეროვნული გამოცდების ზოგადი უნარების გამოცდის დადებით შედეგს, თავისუფლდება აკადემიის მისაღები ტესტირებისაგან.

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველმა საქართველოს მოქალაქეებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

ა) პირადი (არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში- წარმომადგენლის) განცხადება;

ბ) შევსებული ანკეტა;

გ)  აპლიკანტის პირადობის მოწმობის ასლი (ორიგინალთან ერთად. საბუთების მიღების დასრულებისთანავე ორიგინალი დაუბრუნდება განმცხადებელს);

1) არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში- განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი და დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს განმცხადებლის სათანადო უფლებამოსილებას (დაბადების მოწმობა და მშობლის მიერ გაცემული მინდობილობა ან მეურვეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი);

დ) პროგრამაზე ჩარიცხვის წინაპირობების შესაბამისად – საბაზო განათლების ან უფრო მაღალი საფეხურის განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ორიგინალი და ნიშნების ფურცელი (არსებობის შემთხვევაში). ორიგინალის არარსებობის შემთხვევაში- წარმოდგენილ უნდა იქნას მისი ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;

1) პირმა, რომელმაც განათლება მიიღო უცხოეთში, რის საფუძველზეც ხდება ჩარიცხვა პროფესიულ პროგრამაზე- უნდა წარმოადგინოს განათლების აღიარების დოკუმენტი;

ე) მომდევნო საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის შემთხვევაში – წინა საფეხურის პროფესიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი ან არაფორმალური განათლების გზით მიღებული წინა საფეხურის შესაბამისი კომპეტენციების აღიარების დოკუმენტი;

 ვ) ორი ფერადი ფოტოსურათი;

ზ) იმ ენის ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რა ენაზეც ხორციელდება საგანმანათლებლო პროგრამა. დამადასტურებელ დოკუმენტად შეიძება ჩაითვალოს ატესტატი, თუ პირმა სასკოლო განათლება მიიღო პროგრამის განხორციელების ენაზე.  ინგლისური ენის შემთხვევაში- საერთაშორისო დონეზე აღიარებული დოკუმენტი (ინგლისურის, როგორც მეორე უცხო ენის ტესტის ჩაბარების დოკუმენტი ან სხვა) ან ენების სკოლის მიერ ჩატარებული სასერთიფიკატო გამოცდის შედეგების გათვალისწინებით გაცემული ინგლისური ენის სერთიფიკატი. არაქართულენოვანი პირის მიერ ქართულენოვან პროგრამაზე სწავლის შემთხვევაში- ქართული ენის მოსამზადებელი პროგრამის გავლის დოკუმენტი ან ერთიანი ეროვნული გამოცდების ქართული ენის გამოცდის ჩაბარების დოკუმენტი. ასეთი დოკუმენტის არარსებობისას პირს უტარდება გამოცდა ენების სკოლის მიერ;

ი) იმ აპლიკანტებს, რომლებმაც წინა საფეხურის საგანამანთლებლო პროგრამა გაიარეს საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA-ში და აგრძელებენ სწავლას შემდეგ საფუხურზე, შეუძლიათ განმეორებით არ წარმოადგინონ წინა საფეხურის პროგრამაზე რეგისტრაციისათვის წარმოდგენილი ოფიციალური დოკუმენტაცია, თუ ის არ შეიცვალა (პირადობის მოწმობა, ატესტატი, განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები და სხვა);

კ) თუ პირი ითხოვს შეღავათს სწავლის საფასურის გადახდისას და „სწავლის საფასურის გადახდის პირობებისა და წესის“ შესაბამისად შესაძლებელია მიენჭოს ასეთი შეღავათი, დამატებით წარმოდგენილ უნდა იქნას იურიდიული ძალის მქონე დოკუმენტი, რაც ადასტურებს პირის იმ სტატუსს, რის გამოც მას ენიჭება შეღავათი.