საბუთების მიღების ვადები

საბუთების მიღების ვადები

ყურადღება🛑
საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA-ში სწავლის უფლების მქონე აპლიკანტთა საბუთების მიღება შესაძლებელი იქნება 1️⃣-ელი ივლისიდან 9️⃣ ივლისამდე.
გთხოვთ გამოცხადდეთ პროგრამების მიხედვით განსაზღვრულ ვადებში.
1️⃣-ელი ივლისი – შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები
4️⃣ივლისი – ინტეგრირებულიუ ლოგისტიკა
4️⃣ივლისი – ინტეგრირებეული კომპიუტერული ქსელი და სისტემები
4️⃣ივლისი – ბუღალტრული აღრიცხვა
5️⃣ივლისი – სკოლამდელი განათლება
5️⃣ივლისი – საექთნო საქმე
5️⃣ივლისი – ფარმაცია
8️⃣ივლისი – ლოგისტიკა
8️⃣ივლისი – კომპიუტერული ქსელი და სისტემები
9️⃣ივლისი – საბაჟო საქმე
9️⃣ივლისი – ფინანსები
მისამართი: ქ. თბილისი, რუსთავის გზატკეცილი N20