სამუშაო შეხვედრა აკადემიის პროფესორ-მასწავლებლებთან

სამუშაო შეხვედრა აკადემიის პროფესორ-მასწავლებლებთან

მიმდინარე წლის 19 ოქტომბერს, საქართველოს ბიზნესის აკადემია SBA-ში, ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის ორგანიზებით შედგა

სამუშაო შეხვედრას უძღვებოდა აკადემიის რექტორი, კახაბერ ერაძე.
შეხვედრაზე განხილულ იქნა სტუდენტთა ცოდნის შეფასების წესში შეტანილი ცვლილებები, პრაქტიკაში მათი განხორციელების გზები და პერსპექტივები. პროფესორ-მასწავლებლებმა ისაუბრეს მათ მიერ დაგეგმილი შეფასების პროცესის თაობაზე. გაანალიზდა შეფასების ამათუიმ კომპონენტისა და სახეობის მიზანშეწონილობის საკითხი სწავლის შედეგებთან მიმართებით. შეხვედრა ინტერაქტიული ხასიათის იყო და დადებითად შეფასდა ორგანიზატორებისა და დამსწრეთა მხრიდან.

1

2

6

8