სასერტიფიკატო Home »

1. განაცხადი სასერთიფიკატო პროგრამაზე ჩასარიცხად

1. სასერტიფიკატო პროგრამაზე ჩასარიცხად პირი ვალდებულია წარმოადგინოს:

ა) განცხადება;

ბ) ანკეტა;

გ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

დ) სწავლის საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

2. დამატებით წარმოსადგენია დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებენ პროგრამაზე ჩარიცხვის წინაპირობების დაკმაყოფილების ფაქტს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან პირის მიერ რაიმე სტატუსის ფლობას, რაც წარმოადგენს რაიმე გარემოების, მ.შ. ფინანსური შეღავათების გავრცელების წინაპირობას.