მობილობა Home »

სტუდენტების მობილობა

1. მობილობის უფლება აქვს პირს, რომლის დაწესებულებაში ჩარიცხვა განხორციელდა კანონმდებლობით დადგენილი წესით და ელექტრონულ პორტალზე მობილობის მსურველად რეგისტრაციის მომენტისათვის არის დაწესებულების სტუდენტი.

2. მობილობის უფლება ასევე აქვს 1. პუნქტით გათვალისწინებულ პირს, რომელსაც ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის მომენტისათვის შეჩერებული აქვს დაწესებულების სტუდენტის სტატუსი, ასევე პირს, რომელმაც წარმატებით დაძლია ერთიანი ეროვნული გამოცდები და რომელიც საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მიერ დამტკიცებულ რანჟირების დოკუმენტში მითითებულ დაწესებულებას ჩარიცხვის მიზნით ვერ მიმართა, ვინაიდან დაწესებულება ლიკვიდირებულ იქნა უფლებამონაცვლის განსაზღვრის გარეშე, დაწესებულებამ დაკარგა ავტორიზაცია ან საგანმანათლებლო პროგრამა აღარ ხორციელდება.

3. მობილობის უფლება სტუდენტს წარმოეშობა უმაღლესი განათლების შესაბამის საფეხურზე სწავლების ერთი წლის შემდეგ.

4. სწავლების პერიოდში არ შედის ის დრო, რომლის განმავლობაშიც პირს შეჩერებული ჰქონდა სტუდენტის სტატუსი.

5. თუ დაწესებულება ლიკვიდირებულ იქნა უფლებამონაცვლის განსაზღვრის გარეშე, დაწესებულებამ დაკარგა ავტორიზაცია ან საგანმანათლებლო პროგრამა აღარ ხორციელდება, სტუდენტს მობილობის უფლება წარმოეშობა სწავლის პერიოდის ხანგრძლივობის მიუხედავად.

6. მობილობა შესაძლებელია განხორციელდეს უმაღლესი განათლების ერთი საფეხურის ფარგლებში.

7. დაუშვებელია მობილობა განათლების სხვადასხვა საფეხურებს შორის.

სტუდენტთა გადასვლა სხვა სასწავლებელში მობილობის წესით

1. სურვილის შემთხვევაში სასწავლებელი ხელს უწყობს სტუდენტთა გადასვლას სხვა სასწავლებელში მობილობის წესით, რისთვისაც სტუდენტი შესაბამისი განცხადებით მიმართავს ადმინისტრაციას;

2. ადმინისტრაცია ვალდებულია სტუდენტს დაუყოვნებლივ მისცეს პირადი საქმის ასლი.

3. სხვა სასწავლებელში სტუდენტის მობილობით ჩარიცხვის შესახებ ბრძანების საფუძველზე რეესტრში შეტანილი მონაცემების საფუძველზე, რექტორის მიერ, გამოიცემა ბრძანება სხვა დაწესებულებაში ჩარიცხული პირის სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ, ხოლო სტუდენტის მიმართვიდან 1 კვირის ვადაში გაიცემა ბრძანებიდან ამონაწერი, ასევე საგანმანათლებლო დოკუმენტი, რომლის საფუძველზეც იგი ამ დაწესებულებაში ჩაირიცხა, და სტუდენტის პირად საქმეში არსებული სხვა დოკუმენტაცია.

4. სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ ბრძანება და მასთან დაკავშირებული ინფორმაციის ელექტრონული ვერსია ცენტრის დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით დადგენილი ფორმის შესაბამისად ცენტრს წარედგინება 7 ოქტომბრამდე შემოდგომის ან 7 მარტამდე გაზაფხულის სემესტრში.

სტუდენტთა ჩარიცხვა მობილობის წესით

1 მობილობის მსურველი შესაბამისი განცხადებით მიმართავს ადმინისტრაციას, რასაც თან დაურთავს შემდეგ დოკუმენტაციას:

ა) სტუდენტის ჩარიცხვის შესახებ ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის დამოწმებულ ასლს;

ბ) ცნობას საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში უკვე ათვისებული ან აღიარებული კრედიტების შესახებ;

2. აკადემია ზოგიერთ შემთხვევაში უფლებამოსილია მობილობის მსურველს გაუგზავნოს წერილობითი დასაბუთებული მოთხოვნა დამატებითი დოკუმენტების წარმოდგენის თაობაზე.

3. რექტორის ბრძანებით შექმნილი აღიარების კომისია, რომელშიც შედიან ხარისხის მართვის სამსახური, ფაკულტეტის დეკანი, პროგრამის ხელმძღვანელი და აკადემიის სხვა პერსონალი, ადგენენ აკადემიის მიერ შეთავაზებულ საგანმანათლებლო პროგრამებთან მობილობის მსურველი პირის მიერ სხვა საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების თავსებადობას. კომისია ამოწმებს სტუდენტის მიერ გავლილი საბაკალავრო პროგრამის კომპონენტების შესაბამისობას დაწესებულების ანალოგიურ პროგრამებთან, სტუდენტის ჩარიცხვის კანონიერების საკითხს, გავლილი საბაკალავრო პროგრამის აღიარების შესაძლებლობის საკითხს, სტუდენტის მონაცემების შესაბამისობას მიმღები საბაკალავრო პროგრამის ჩარიცხვის წინაპირობებთან (არსებობის შემთხვევაში) და ამზადებს დასკვნას მობილობის მსურველის მიერ ათვისებული კრედიტების აღიარების თაობაზე, რომელსაც ხელს აწერს ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი და პროგრამის ხელმძღვანელი.

4. აღიარება ფორმდება აღიარების კომისიის მოტივირებული გადაწყვეტილებით, რომელშიც მიეთითება სტუდენტის მიერ გავლილი საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისობა აკადემიის შესაბამის პროგრამასთან, ასევე აღიარებული კრედიტების რაოდენობა.

5. აღიარებას ექვემდებარება დაწესებულების იმ პროგრამის ფარგლებში მიღებული კრედიტები, რომელზე ჩარიცხვა და სწავლება განხორციელდა კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

6. შინაარსობრივი შესწავლის შედეგად შესაძლებელია დადგინდეს სტუდენტის მიერ გავლილი და აკადემიის საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კურსების შესაბამისობა, მათ სახელწოდებებში არსებული სხვაობის მიუხედავად.

7. დასაშვებია იმ სასწავლო კურსის აღიარება, რომელიც არ არის გათვალისწინებული აკადემიის საგანმანათლებლო პროგრამით.

8. კომისია უფლებამოსილია, კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაიანგარიშოს სტუდენტის დატვირთვა კრედიტებით იმ საგანმანათლებლო პროგრამის შემთხვევაში, რომელიც არ არის შესრულებული ევროპული კრედიტების ტრანსფერის სისტემის შესაბამისად.

9. უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის კრედიტები, რომელთა საფუძველზეც განხორციელდა კვალიფიკაციის მინიჭება, არ შეიძლება აღიარებულ იქნეს სხვა საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნებისათვის, გარდა დიპლომირებული სპეციალისტის საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღებული კრედიტების ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნებისთვის აღიარებისა.

10. აკადემია უფლებამოსილია საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვისათვის განსაზღვროს წინაპირობები, რაც გულისხმობს მობილობის მსურველის ცოდნისა და უნარების საგანმანათლებლო პროგრამასთან თავსებადობის დადგენას. ამ თავსებადობის არარსებობა პირის მობილობით ჩარიცხვაზე უარის თქმის საფუძველია. ეს წინაპირობები, არსებობის შემთხვევაში განისაზღვრება ფაკულტეტის დეკანის წარდგინებით, ის აისახება მობილობის ადგილების განსაზღვრის შესახებ გამოცემული რექტორის ინდივიდუალურ სამართლებრივ აქტში და ქვეყნდება საჯაროდ;

11. მობილობის მსურველი სტუდენტის თანხმობის საფუძველზე, დადგენილი პროცედურების დაცვით, აკადემია შეიმუშავებს სამართლებრივი აქტის პროექტს სტუდენტის მობილობით ჩარიცხვის თაობაზე, რასაც წარუდგენს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს და დაურთავს მასთან დაკავშირებული ინფორმაციის ელექტრონულ ვერსიას ცენტრის დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით დადგენილი ფორმის შესაბამისად, რის შემდეგაც ცენტრი ამოწმებს დაწესებულების ბრძანების პროექტში ასახული სტუდენტის მონაცემების შესაბამისობას ამ წესის მოთხოვნებთან, რეესტრისა და ელექტრონული პორტალის მონაცემებთან და გასცემს დასკვნას პროექტში მითითებული სტუდენტების მობილობით ჩარიცხვის შესაძლებლობის შესახებ.

12. ბრძანების პროექტზე ცენტრის დადებითი დასკვნის მიღების შემდეგ გამოიცემა რექტორის ბრძანება სტუდენტის მობილობით ჩარიცხვის შესახებ.

13. მობილობის მსურველი, რომელიც აკადემიის მიერ დადგენილ ვადაში არ მიმართავს განცხადებით მას ჩარიცხვის თაობაზე, კარგავს აღნიშნულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლებას, გარდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

14. რექტორის ბრძანება სტუდენტის მობილობით ჩარიცხვის შესახებ გამოიცემა 1 ოქტომბრამდე შემოდგომის ან 1 მარტამდე გაზაფხულის სემესტრში. ბრძანება გამოცემიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში აისახება რეესტრში, ხოლო 3 სამუშაო დღის ვადაში იგზავნება ცენტრში.

15. საჭიროების შემთხვევაში ფაკულტეტის დეკანი რექტორს დასამტკიცებლად წარუდგენს ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მისანიჭებლად საჭირო ინდივიდუალური სასწავლო პროგრამის პროექტს, რამაც უნდა უზრუნველყოს სტუდენტის მიერ შესაბამისი პროგრამით და ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოთი/დარგობრივი დოკუმენტით დადგენილი ცოდნის, უნარებისა და ღირებულებების შეძენა;

16. მობილობის მსურველს უფლება აქვს მონაწილეობა მიიღოს ინდივიდუალური საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავებაში.