პროგრამები Home »

ბუღალტრული აღრიცხვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

რეგისტრაცია

ფარმაციის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ფინანსების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

რეგისტრაცია

საბაჟო საქმის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

რეგისტრაცია

სკოლამდელი განათლების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

რეგისტრაცია

ინფორმაციის ტექნოლოგიის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

რეგისტრაცია

საექთნო საქმის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

რეგისტრაცია

საბაჟო საქმის (ინგლისურენოვანი) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა/Customs Study

რეგისტრაცია

ლოგისტიკა / ლოგისტიკა ინტეგრირებული

რეგისტრაცია

კომპიუტერული ქსელი და სისტემები (ინტეგრირებული)

რეგისტრაცია

შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები

რეგისტრაცია